Resultater – Københavns Universitet

Projekt 2016 OBL > Resultater

Slutevaluering: Online and blended Learning
Delprojekt “Det Tværgående Rammeprojekt”

Succeser og resultater

Hvad skal særligt fremhæves af succeser fra projektet?

Projektet har skabt et stærkt samarbejde og netværk mellem de involverede læringsenheder, som har styrket det faglige vidensniveau blandt konsulenterne. Det har betydet, at erfaringer og viden har kunne udnyttes på tværs af fakulteterne til gavn for undervisere og i sidste ende de studerendes læring.

Mere end 2000 undervisere har deltaget i undervisningsforløb, konferencer mv og langt størstedelen (97%) oplever at de har lært noget relevant i forhold til deres undervisning; i en sådan grad at 87% af deltagerne har delt deres nye viden med kollegaer.

Der er opbygget gode relationer til lokale ambassadører på flere institutter, hvilket har givet værdifuld viden om undervisernes behov og skabt vej ind til større grupper af potentielt interesserede undervisere.

Som et samarbejde mellem alle e-læringskonsulenter er der udviklet et nyt KU- site, obl.ku.dk, med inspiration til digitale værktøjer, guides til Absalon og erfaringer fra undervisere på tværs af universitetet.

Kriterier

Hvordan har projektet levet op til de overordnede kriterier for 2016-puljen:

-Projektet har givet viden og resultater, der løfter KU’s uddannelses- kvalitet

Projektets aktiviteter såsom workshops og vejledning har i høj grad været anvendelsesorienteret, hvilket har betydet at deltagerne både har kunnet lære den pædagogiske anvendelse og har kunnet tage konkrete digitale værktøjer med sig. De deltagende undervisere er derfor bedre rustet til at variere deres undervisning og i højere grad inddrage de studerende i undervisningen.

Konsulenternes fokus på at være synlige og tilgængelige har gjort det tydeligt for underviserne, hvor de kan søge hjælp og vejledning til deres undervisning.

Læringsenhederne har oplevet en større nysgerrrighed for at prøve teknologi i deres undervisning, og dette har skabt en øget efterspørgsel efter de services, som de tilbyder, sammenlignet med før projektet blev sat i gang.

-Projektet har bidraget til realisering af 2016-strategien

Jf. indsatsområde 1: Projektet her har haft fokus på at styrke undervisningskompetencen på KU. Gennem projektets aktiviteter (workshops, vejledning, konference, website mv) har de deltagende underviserne øget deres viden og kompetencer indenfor didaktisk anvendelse af en lang række IT støttede undervisningsformer.

Jf. Indsatsområde nr. 3: Projektet har skabt et stærkt samarbejde og netværk mellem de involverede læringsenheder, som har styrket det faglige vidensniveau blandt konsulenterne.

Det har betydet, at erfaringer og viden har kunne udnyttes på tværs af fakulteterne til gavn for undervisere og i sidste ende de studerendes læring.

Som et samarbejde mellem alle e-læringskonsulenter er bl.a. udviklet https://obl.ku.dk.

-Projektet har bidraget til tværfakultært samarbejde

Det tværfakultære samarbejde har været en grundsten gennem hele projektperioden.

Da flere af projektdeltagerne blev fuldtidsansat på projektet med dét som deres primære opgave, har det tværfakultære samarbejde været naturligt fra starten.

Gennem fysiske møder og digitale delingstjenester har e-læringskonsulenterne videndelt, sparret og arbejdet sammen om udvikling af uddannelsesaktiviteter.

-Projektet har bidraget til videndeling

Der er gennem projektet opbygget en meget stærk videndelingskultur på tværs af e-læringsmiljøerne på de forskellige fakulteter. Viden og erfaringer er delt både online og offline. Viden om Absalon, om nye digitale værktøjer og om didaktiske metoder.

Videndelingen med undervisere er foregået gennem workshops og vejledning, til netværksmøder, på projektets store KU-konference Make a Difference, på Uddannelsesdagen mv. Underviserne har i høj grad (87%) delt denne viden med deres kollegaer og således er meget af den ny viden nået langt ud.

En del af denne viden er opsamlet og gjort tilgængelig på https://obl.ku.dk.

Her har underviserne bidraget med erfaringer, der deles med kollegaer på tværs af hele KU.

Indlejring

Hvordan sikres indlejring af projektets succesfulde elementer?

Samarbejdet og videndelingskulturen blandt e-læringsmiljøerne skal sikres ved at fastholde møder, digitale delingsplatforme (Slack, Google Doc mv) og fælles deltagelse i konferencer og netværksmøder.

Kompetenceløftet af underviserne skal dels sikres ved at fastholde ressourcer til at vejlede og undervise, dels ved at e-læringskonsulenter fortsat følger den teknologiske og didaktiske udvikling for at kunne vejlede bedst muligt.

Sitet obl.ku.dk til underviserne driftes og holdes ajour af e-læringskonsulenterne i fællesskab. Det er en vigtig kanal til alle undervisere. Det er desuden et vigtigt referenceværktøj for konsulenterne i forbindelse med undervisning og vejledning.

Ambassadører på institutterne fastholdes ved ledelsesopbakning og ved f.eks.at tilbyde netværksmøder, konferencebesøg eller lignende

Hvordan tænkes indlejringen organisatorisk?

En oplagt organisatorisk løsning på indlejring af projektets resultater er at fastholde de resourcer, projektet har tilført. E-læringskonsulenterne har været den vigtigste årsag til kompetenceløftet af KU’s undervisere. Der er brug for ressourcer til at kunne fortsætte undervisning og vejledning af underviserne, samtidig med at der er også en væsentlig gevinst i at fastholde det samarbejde og den videnskultur, der er opbygget gennem projektet.

For at fastholde denne videndelingskultur er det vigtigt med ledelsesopbakning fra de enkelte fakulteter til at e-læringskonsulenterne fortsat kan prioritere det tværfakultære samarbejde f.eks. i form af jævnlige møder på tværs af e- læringsmiljøerne